“КЛУБ ЗА СПОРТНИ ТАНЦИ – ПРИСТА”

Име: “КЛУБ ЗА СПОРТНИ ТАНЦИ – ПРИСТА”

Булстат/ЕИК: 117060273

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Димчо Дебелянов” № 61, бл. ЕРМА, вх.А

Представляващ: Лазар Христов Лазаров

Съставител на отчета: Нели Димитрова Димова

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017