АС “АКЦИО КОНСУЛТ”

Име: АС “АКЦИО КОНСУЛТ”

Булстат/ЕИК: 114631350

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен ,ул. “Бъкстон” 5,офис 33

Представляващ: Камелия Петрова Донкова

Съставител на отчета: Анелия Тодорова Трифонова

Публикуван ГФО за 2021