ДЗЗД Пинк

Име: ДЗЗД Пинк

Булстат/ЕИК: 103847336

Седалище и адрес на управление: гр.Варна,ж.к. “Трошево”,бл.20,вх.Б

Представляващ: Петранка Димитрова

Съставител на отчета: Павлина Янева

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017