АЛМАЗ ДЗЗД

Име: АЛМАЗ ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 103558775

Седалище и адрес на управление: ГР. ВАРНА УЛ.ДОБРОВОЛЦИ № 1

Представляващ: ЗДРАВКА ТАНАСОВА ЛУПАЛОВА

Съставител на отчета: ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА ГЕРАСИМОВА

Публикуван ГФО за 2021