Сдружение с нестопанска цел “За вилно селище Каприз”

Име: Сдружение с нестопанска цел “За вилно селище Каприз”

Булстат/ЕИК: 177129966

Седалище и адрес на управление: р-н Лозенец, ул.Галичица №37, вх.Б, ет.3, ап.7

Представляващ: Аделин Колев Атанасов

Съставител на отчета: Боряна Николова Борисова

Публикуван ГФО за 2016 г. : ГФО 2016