САНБИЛД ДЗЗД

Наименование на предприятието: САНБИЛД ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 180816924

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас. бул. Янко Сакъзов №19

МОЛ: Дарин Лазаринов Лашков

Съставител на отчетите: Валя Благоева Маврова

Публикуван ГФО за 2022