Консорциум Ребилдинг

Име: Консорциум Ребилдинг

Булстат/ЕИК: 160140196

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Марица № 158

Представляващ: Диана Христова Попчева

Съставител на отчета: Анна Илкова Пейчева

Публикуван ГФО за 2016 г. : ГФО 2016