Консорциум ИВАЛ-Б

Име: Консорциум ИВАЛ-Б

Булстат/ЕИК: 175759304

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Марица № 158

Представляващ: Диана Христова Попчева

Съставител на отчета: Анна Илкова Пейчева

Публикуван ГФО за 2016 г. : ГФО 2016