Консисто ДЗЗД

Име: Консисто ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 148031163

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Чинар №16

Представляващ: Силвия Иванова

Съставител на отчета: Силвия Иванова

Публикуван ГФО за 2018 г. : Декларация на основание чл.38, ал.9, т.2 от ЗС