ДЗЗД НСН-Евробилд

Име: ДЗЗД НСН-Евробилд

Булстат/ЕИК: 177076517

Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Сердика, бл.9, ат.1

Представляващ: Веселин Дремсизов

Съставител на отчета: Боряна Борисова

Публикуван ГФО за 2016 г. : ГФО 2016