ДЗЗД „ЛИГА ПО ЕЛЕКТРОННИ СПОРТОВЕ“

Име: ДЗДД „ЛИГА ПО ЕЛЕКТРОННИ СПОРТОВЕ“

Булстат/ЕИК: 176960388

Седалище и адрес на управление: София, бул. „Цар Освободител“ №20

Представляващ: Климент Йончев

Съставител на отчета: Климент Йончев

Публикуван ГФО за 2018 г. : Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч