ДЗЗД ДВЕ ЖЕ

Име: ДЗЗД ДВЕ ЖЕ

Булстат/ЕИК: 177164223

Седалище и адрес на управление: ДОБРИЧ УЛ. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 5 АП.9

Представляващ: ТЕОДОРА ЖЕКОВА

Съставител на отчета: ЛИЛИЯ ДЖОПОВА

Публикуван ГФО за 2018 г. : Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч