ДЗЗД АХ

Наименование на предприятието: ДЗЗД АХ

ЕИК / Булстат: 176758066

Седалище и адрес на управление: гр. София ул. Суходолска 177

МОЛ: КИРИЛ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

Съставител на отчетите: КИРИЛ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

Публикуван ГФО за 2021