“ГРИЙН ПЕРНИК 2021” ДЗЗД

Наименование на предприятието: "ГРИЙН ПЕРНИК 2021" ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177485859

Седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул."Брегалница"№6, сграда ГУМ, ет.3

МОЛ: Кристиян Борисов Масларски

Съставител на отчетите: СД САСИ-99-ЛУКАРОВ СИЕ

Публикуван ГФО за 2022