ГАЛА ПРЕС ДЗЗД

Наименование на предприятието: ГАЛА ПРЕС ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 103917442

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж,к. Вл.Варненчик, бл.404, вх.2, ет.4, ап.23

МОЛ: Юрий Стефанов Йовчев

Съставител на отчетите: Десислава Георгиева Михайлова Йовчева

Публикуван ГФО за 2022