Белица-2017 ДЗЗД

Име: Белица-2017 ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177178625

Седалище и адрес на управление: гр. Беилица, обл. Благоевград, ул. Четвърта № 5

Представляващ: Георги Здравков Василев

Съставител на отчета: Снежана Фикова

Публикуван ГФО за : 2018 г.